• Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er svekket

  • Flere fiskeslag er i ferd med å bli borte og viktige leveområder som tareskog og ålegrasenger har gått tilbake

  • Prosjektet Frisk Oslofjord skal bidra til å snu utviklingen

Da er det klart at vi setter i gang en omfattende kartlegging av det marine miljøet i Færder og Ytre Hvaler. Sparebankstiftelsen DNB blir hovedfinansieringskilde. Frisk Oslofjord er et stort samarbeid mellom de to nasjonalparkene i Oslofjorden og en rekke nasjonale fagmiljøer som arbeider med kartlegging av havressurser. Frisk Oslofjord vil ha et budsjett på opp mot 30 mill. og vil gå over 3-4 år.

Deltakere i Frisk Oslofjord
Direktør i Sparebankstiftelsen DNB og partnere i Frisk Oslofjord

Fiskeressursene i fjorden har vist en kraftig nedgang gjennom de senere år. Forskerne mener dette skyldes negative endringer i flere av fjordens økosystemer. Fjordens «bæreevne har blitt svekket».  Flere fiskeslag har derfor blitt sårbar mot det høye fiskepresset vi har hatt i fjorden over lengre tid.

Kartleggingen vil omfatte følgende:

  • Utbredelse og tilstand for ulike naturtyper
  • Forekomster av marint avfall
  • Skipsvrak fra ulike tidsepoker
  • Geologiske formasjoner og undersjøisk landskap

Havforskningsinstituttet, Kongsberggruppen, NGU, Statens kartverk og Norsk institutt for vannforskning vil alle delta i dette viktige arbeidet.

Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, fylkeskommunene på begge sider av fjorden, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og fiskernes organisasjoner vil være med å styre prosjektet.

Forvaltningen av de marine områdene må være kunnskapsbasert. Den marine naturen er langt dårligere dokumentert enn for landområdene, derfor ser vi fram til å få på plass denne dokumentasjonen, sier nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli. Vi får bedre grunnlag for å kunne forstå de marine økosystemene og dermed hva vi må gjøre av tiltak for å bedre miljøtilstanden og fiskeressursene i fjorden.

Atle Gran Kongsberggruppen Hugin
Atle Gran Kongsberggruppen viser frem kartleggingsubåten Hugin

 

 

Får vite hva som må bevares

– En særlig viktig målgruppe er barn og unge. De er framtidige brukere og forvaltere av naturen i Oslofjorden. Poenget med å lage en kunnskapsbank, er å gi de kommende generasjonene eierskap til naturen og tiltak for å bevare den, Sier Frithjof Moy, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet.

– En Oslofjord med god tilgang på natur- og fiskeressurser holder i live kystkultur, opplevelser og grønne næringer i Norges mest folkerike område.

Les mer og Frisk Oslofjord:

Får millionstøtte til Frisk Oslofjord (Havforskningsinstituttet)…
Storsatsing på Oslofjorden (Sparebankstiftelsen DNB)…