torsk - Photo: Havforskningsinstituttet

Det inviteres til åpent møte om kysttorskens framtid på Besøkssenter nasjonalpark Færder den 13. mars, kl. 19.30.

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet vil presentere «Krafttak for kysttorsken» – et mangeårig pilotprosjekt som nylig har startet opp i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker.

«Krafttak for kysttorsken»
De senere årene har kysttorsken og flere andre fiskeslag gått sterkt tilbake i vårt område. Kysttorsken har vært en svært viktig ressurs langs kysten gjennom hele historien. Nå regnes kysttorsken som truet i Færder nasjonalpark og hele Ytre Oslofjord. Dette henger trolig sammen med en svekkelse av flere marine økosystemer og ulike typer beskatning.

I disse dager settes det i gang et større forskningsarbeid rundt kysttorsken og dens livsmiljø. Formålet er:
• Å beskrive hva som må til for å få en god tilstand for kysttorsken og dens livsmiljø, for eksempel ålegrasenger og tareskog.
• Å restaurere kysttorskstammen og den livsmiljø.

Disse formålene kan komme til å utfordre vårt arbeid med utslipp til Oslofjorden. Det kan også bli aktuelt å etablere fredningssoner for kysttorskens oppvekstområder og gyteområder.

Et bredt samarbeid
«Krafttak for kysttorsken» vil kreve samarbeid mellom en rekke aktører. Følgende miljøer deltar i styringen av prosjektet:

  • Havforskningsinstituttet
  • Fiskeridirektoratet
  • Fiskernes organisasjoner (Fiskerlaget og Småfiskern)
  • Miljødirektoratet
  • Nasjonalparkstyrene i begge nasjonalparkene
  • Fylkeskommunene i Vestfold og Østfold

Ordfører Roar Jonstang leder prosjektets styringsgruppe
Nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli koordinerer prosjektet sammen med Havforskningsinstituttet.

Les mer om prosjektet «Krafttak for kysttorsken» her…