Power to the coastal cod

11. januar 2017 gikk startskuddet for et mangeårig program for styrke kysttorskens eksistens i Ytre Oslofjord.

Dette er et unikt samarbeidsprosjekt: Nasjonalparkstyrene, fylkeskommunene på begge sider av Oslofjorden, Havforskningsinstituttet, fiskernes organisasjoner, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet vil delta aktivt i arbeidet.

Målet er å sette tiltak ut i livet som kan  sikre en livskraftig bestand av denne viktige arten. Regulering av fiske og forbedring av miljøtilstanden vil stå sentralt i dette arbeidet.

Nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli i Færder nasjonalpark koordinerer prosjektet.

Nasjonalparkforvalter:
Bjørn Strandli
Telefon: 33 37 11 01
Mobil: 997 44 225
E-post: fmvebvs@fylkesmannen.no

På denne siden vil det forløpende legges ut informasjon som er relevant for prosjektet.