Vi ønsker å takke foredragsholdere og deltagere for to innholdsrike dager med Færderseminaret 2018. Første dag hadde vi fokus på plast i havet, og andre dag var viet Færder nasjonalparks fem første år. Fagseminaret er det andre i rekken og oppfyller ett av besøkssenterets mange oppgaver som et senter for naturopplæring. I uken som kommer tar vi imot 5. trinns-elever fra Færder kommune. De skal lære om dyre- og planteplankton. Kanskje er noen av fremtidens marine forskere blant disse elevene?

Færderseminaret 2018 hadde følgende program:

Tema dag 1: Plast i havet
11:00 Lunsj
12:00 Velkommen – Bente Molvig, Besøkssenter Færder nasjonalpark
12:00 Åpning – Kåre Pettersen, varaordfører Vestfold Fylkeskommune
12:10 Marin forsøpling i et internasjonalt perspektiv – Joan Fabres, project manager Marine litter, GRID-Arendal
12:40 Havstrømmer og transport av forurensning, Jon Albretsen, Havforskningsinstituttet
13:10 Fremmedstoffer i fisk fra norske farvann – Martin Wiech, Havforskningsinstituttet
13:40 Pause
14:00 Hvordan påvirker miljøgifter og plast sjøfugl og marine
pattedyr? – Geir Wing Gabrielsen, Norsk polarinstitutt
14:30 Marint avfall; hva finner vi i Ytre Oslofjord? – Liv-Marit Hansen, Oslofjordens Friluftsråd
15:00 Mikroplast under lupen; funn i Indre Oslofjord – Elisabeth Lundsør, Norconsult
15:30 Oppsummering og avslutning
16:00 Ferdig

Tema dag 2: Færder nasjonalpark
09:00 5 år med nasjonalpark; hva har vernet betydd? – Elisabeth Rui, avdelingsdirektør Fylkesmannen i Vestfold
09:30 Reiselivets muligheter i nasjonalparken og randsonen – Jan Vidar Haukeland, NMBU
10:00 Marin forvaltning og nasjonalparkene – Kjell Magnus Norderhaug, Havforskningsinstituttet
10:30 Pause
10:50 Forskning og samhandling – Olav Falk-Pedersen, Vestfold fylkeskommune og Bjørn Strandli, nasjonalparkforvalter
11:20 Er nasjonalparken rustet for fremtiden? – Bjørn Strandli, nasjonalparkforvalter og Roar Jonstang, styreleder Færder nasjonalpark
11:40 Oppsummering og avslutning
12:40 Lunsj