Nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling står på scenen ønsker velkommen

Nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling ønsker å kunne friskmelde Oslofjorden – men det krever innsats som politisk vilje og tiltak.

Torsdag den 9. november ble Færderseminaret 2023 arrangert på Besøkssenter Færder nasjonalpark, Verdens Ende, Tjøme. På dagsorden sto temaet «Hva innebærer FNs naturavtale for Oslofjorden og våre marine nasjonalparker?», og trakk cirka 50 lokalpolitikere, forskere og fra forvaltningsnivået til Verdens Ende.

– Temaet er svært aktuelt og flott med så bra deltagelse. Man kan ikke lenger sitte å se på fjordens forfall, sier nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling.

Mange deltakere i sal på besøkssenteret, hvor Færderseminaret holdes
Færderseminaret har blitt arrangert på Besøkssenter Færder nasjonalpark siden 2017. Også i år var deltagelsen god. Foto: Vigdis Askjem

Engasjerte deltagere, blant annet ordfører Tom Mello og styreleder Runar Andrè Larsen.

Ordfører i Færder nasjonalpark, Tom Mello, som sitter i midten, tok til orde for om det er noe som har gått under radaren for lokalpolitikere og etterlyste mer faktakunnskap
Ordfører i Færder nasjonalpark, Tom Mello, (midten) tok til orde for om det er noe som har gått under radaren for lokalpolitikere og etterlyste mer faktakunnskap. Foto: Vigdis Askjem.

I Oslofjorden og våre tilliggende marine nasjonalparker reduseres nå dyre- og fuglelivet i en skremmende fart.

Sjømæling innledet dagen med en kort oppsummering av tilstanden i Oslofjorden.

  • Partikkelavrenning fra de store elvene formørker vannet.
  • Det er oksygenmangel i deler av fjorden.
  • Flere fiskearter er borte, og sjøfugl, blåskjell og flere arter sliter for overlevelse.

– Vi kan ikke lenger dekke oss bak klimaendringer, men må erkjenne at menneskelig påvirkning har vært og er en stor driver. Resultatet vi nå ser, er dessverre summen av en rekke lovlige aktiviteter, sier Sjømæling.

Even Moland holder foredrag. Foto: Vigdis Askjem
Even Moland, forsker fra Havforskningsinstituttet, oppsummerte tilstanden i Oslofjorden.

På programmet sto et knippe dyktige foredragsholdere, blant annet Even Moland, forsker fra Havforskningsinstituttet, Fredrik Vikse fra miljøorganisasjonen SABIMA, og Sigrun R. Børresen som er prosjektkoordinator hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Engasjerte deltagere, blant annet ordfører Tom Mello og styreleder Runar Andrè Larsen.

Bilde av skjern. Gaute Voigt-Hanssen fra Klima- og miljødepartementet som deltar digitalt.
Utredningsleder Gaute Voigt-Hanssen fra Klima- og miljødepartementet deltok digitalt. Foto: Vigdis Askjem

Også Utredningsleder Gaute Voigt-Hanssen fra Klima- og miljødepartementet hadde et godt innlegg om Naturavtalen, som hele seminaret var tuftet på.

Naturavtalen har som mål å stoppe og reversere tapet av natur og økosystemer. Det globale Kunming-Montreal-rammeverket for naturmangfold (Naturavtalen) ble vedtatt den 19. desember 2022 på det 15. partsmøtet (COP 15) under FNs konvensjon om biologisk mangfold (CBD).

– For å følge opp den globale naturavtalen, vil regjeringen legge fram en handlingsplan i form av en stortingsmelding i 2024, sa Gaute Voigt-Hanssen.

Den nye naturavtalen skal følges opp nasjonalt og vil være et viktig verktøy for å stanse tapet av natur globalt. Målet er at minst 30 prosent av alt land og hav på jorden bevares innen 2030 og all natur skal forvaltes bærekraftig.

– Hva skal til for at fisk og fugl, plante- og dyreliv igjen kan ha det alle tiders i landets sydligste fjord?

– Det er flere grep som må tas, og gjennom helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv pågår det mange tiltak.  Det kan bli pålegg og restriksjoner, blant annet jobber statsforvalteren med en forskrift for landbruk, og vi vet at hummerfredningsområder fungerer. Kanskje trenger vi flere. Det flott om alle er på banen og kan samarbeide om restaurering av Oslofjorden, sier Sjømæling.

Tidligere nasjonalparkforvalter, Bjørn Strandli står på scenen og holder foredrag
Tidligere nasjonalparkforvalter, Bjørn Strandli. Foto: Vigdis Askjem

Tidligere nasjonalparkforvalter, Bjørn Strandli, oppfordret til samarbeid på politisk-, forsker- og forvaltningsnivå.

Daglig leder ved Besøkssenteret, Heidi Karoline Storm, var vertskap og står og takket av med et dikt og havet
Daglig leder ved Besøkssenteret, Heidi Karoline Storm. Foto: Vigdis Askjem

Daglig leder ved Besøkssenteret, Heidi Karoline Storm, var vertskap og takket av med et dikt om havet.