Frisk Oslofjord

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er svekket og flere fiskeslag er i ferd med å bli borte. Viktige leveområder som tareskog og ålegrasenger har gått tilbake i Færder nasjonalpark. Prosjektet Frisk Oslofjord skal bidra til å snu utviklingen.

Fiskeressursene i fjorden har vist en kraftig nedgang gjennom de senere år. Forskerne mener dette skyldes negative endringer i flere av fjordens økosystemer. Fjordens «bæreevne har blitt svekket».  Flere fiskeslag har derfor blitt sårbar mot det høye fiskepresset vi har hatt i fjorden over lengre tid.

Kartleggingen vil omfatte følgende:

 • Utbredelse og tilstand for ulike naturtyper
 • Forekomster av marint avfall
 • Skipsvrak fra ulike tidsepoker
 • Geologiske formasjoner og undersjøisk landskap

Havforskningsinstituttet, Kongsberggruppen, NGU, Statens kartverk og Norsk institutt for vannforskning vil alle delta i dette viktige arbeidet.

Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, fylkeskommunene på begge sider av fjorden, Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet.

Forvaltningen av de marine områdene må være kunnskapsbasert. Den marine naturen er langt dårligere dokumentert enn for landområdene, derfor ser vi fram til å få på plass denne dokumentasjonen, sier nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli. Vi får bedre grunnlag for å kunne forstå de marine økosystemene og dermed hva vi må gjøre av tiltak for å bedre miljøtilstanden og fiskeressursene i fjorden.

Nyheter

Helhetlig plan for Oslofjorden overlevert klima- og miljøministeren. Miljødirektoratet vil forsterke innsatsen for å bedre miljøtilstanden i fjorden.

Miljødirektoratet har nå sammen med en rekke andre offentlige myndigheter lagt fram Helhetlig plan for Oslofjorden. Tilstanden i fjorden er ikke tilfredsstillende på en rekke områder:

 • En rekke viktige fiskeslag er nå akutt truet.
 • Avrenning fra landbruket og kommunal kloakk er et vedvarende problem og har svekket en rekke naturtyper under vann, som tareskog og ålegrasenger. Livsgrunnlaget for en rekke fiskeslag er derfor svekket.
 • Oksygentilgangen er for lav i deler av fjorden.
 • Innholdet av miljøgifter er for høyt i deler av fjorden og det er nødvendig med kostholdsråd.
 • Tilgangen til fjorden og utøvelsen av friluftsliv er under press på grunn av utbygginger
 • Det store antall båter skaper økende brukerkonflikter og miljøproblemer

Helhetlig plan foreslår nå følgende innsatsområder:

 • Reduserte utslipp fra kommunal kloakk og spredt bebyggelse
 • Reduksjon i arealavrenning fra landbruket
 • Reduserte tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling
 • Sårbare arter, utvalgte naturtyper og kulturminner skal ivaretas
 • Naturverdier skal restaureres
 • Allmennhetens tilgang til strandsonen skal forbedres
 • Tiltak for å øke kunnskapen blant befolkningen. Et informasjonssenter for Oslofjorden foreslås etablert i tilknytning til de marine nasjonalparkene eller ved Oslofjordmuseet.

Klima- og miljødepartementet vil i 2020 ta stilling til hvordan plan skal følges opp og hvor mye ressurser som skal settes inn.

Overrekkelse av forslag til helhetlig plan for Oslofjorden

Forslag til Helhetlig plan for Oslofjorden

KUNNSKAPEN OM OSLOFJORDEN ER STYRKET, RESULTATER BLE LAGT FRAM UNDER HØSTSEMINARET 2019

Høstseminar 2019 Frisk oslofjord

NRKs dekning av høstseminaret

Foredragene og seminarprogram kan du se i menyen til høyre.

NRK P1 Vestfoldsendinga 20. august 2019 :

Bjørn Strandli om krise for torsken

Dagbladet 19. august 2019:

Nordsjø-torsken forsvinner

14. november 2018: Frisk Oslofjord i gang

14.november gikk startseminaret for Frisk Oslofjord av stabelen. Marine forskningsmiljøer, undervisningsfolk, forvaltning og politikk var samlet rundt dette store og viktige prosjektet. Prosjektet vil representere en viktig styrking av kunnskapen om det marine miljøet i Oslofjorden. Les mer om startseminaret her…

23. mai 2018: Også klima- og miljødepartementet støtter Frisk Oslofjord

Fredag 11. mai var Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på fjordtokt med Kongsberg Maritime. Han gjorde da kjent at Klima- og miljødepartementet støtter Frisk Oslofjord med 2 mill.

15. mai 2018:  Sparebankstiftelsen DNB gir 15 millioner til Frisk Oslofjord

Da er det klart at vi setter i gang en omfattende kartlegging av det marine miljøet i Færder og Ytre Hvaler. Sparebankstiftelsen DNB blir hovedfinansieringskilde. Frisk Oslofjord er et stort samarbeid mellom de to nasjonalparkene i Oslofjorden og en rekke nasjonale fagmiljøer som arbeider med kartlegging av havressurser. Frisk Oslofjord vil ha et budsjett på opp mot 30 mill. og vil gå over 3-4 år.

Mer informasjon om prosjektet finner du her (friskoslofjord.no)

Prosjektledelse

Havforskningsinstituttet er prosjektleder for gjennomføring av programmet. Nasjonalparkene er prosjekteier.

Havforskningsinstituttet :
Frithjof Moy
Telefon: +47 478 00 024
E-post: frithjof.moy@imr.no

Færder nasjonalpark:
Rådgiver Bjørn Strandli
Telefon: 33 37 11 01
Mobil: 997 44 225
E-post: fmvebvs@fylkesmannen.no

Ytre Hvaler nasjonalpark:
Nasjonalparkforvalter Monika Olsen
Telefon: +47 69 37 88 87
Mobil: +47 907 12 929
E-post: fmosmoo@fylkesmannen.no

Prosjektbeskrivelse