Frisk Oslofjord

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er svekket og flere fiskeslag er i ferd med å bli borte. Viktige leveområder som tareskog og ålegrasenger har gått tilbake i Færder nasjonalpark. Prosjektet Frisk Oslofjord skal bidra til å snu utviklingen.

Fiskeressursene i fjorden har vist en kraftig nedgang gjennom de senere år. Forskerne mener dette skyldes negative endringer i flere av fjordens økosystemer. Fjordens «bæreevne har blitt svekket».  Flere fiskeslag har derfor blitt sårbar mot det høye fiskepresset vi har hatt i fjorden over lengre tid.

Kartleggingen vil omfatte følgende:

  • Utbredelse og tilstand for ulike naturtyper
  • Forekomster av marint avfall
  • Skipsvrak fra ulike tidsepoker
  • Geologiske formasjoner og undersjøisk landskap

Havforskningsinstituttet, Kongsberggruppen, NGU, Statens kartverk og Norsk institutt for vannforskning vil alle delta i dette viktige arbeidet.

Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, fylkeskommunene på begge sider av fjorden, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og fiskernes organisasjoner vil være med å styre prosjektet.

Forvaltningen av de marine områdene må være kunnskapsbasert. Den marine naturen er langt dårligere dokumentert enn for landområdene, derfor ser vi fram til å få på plass denne dokumentasjonen, sier nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli. Vi får bedre grunnlag for å kunne forstå de marine økosystemene og dermed hva vi må gjøre av tiltak for å bedre miljøtilstanden og fiskeressursene i fjorden.

 

Nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli i Færder nasjonalpark koordinerer prosjektet.
Bjørn Strandli
Telefon: 33 37 11 01
Mobil: 997 44 225
E-post: fmvebvs@fylkesmannen.no

Styringsgruppe, innkallinger og protokoller

Prosjektbeskrivelse

Kommer fortløpende

Korrespondanse

Kommer fortløpende

Rapporter

Kommer fortløpende

Media

23. mai 2018: Også klima- og miljødepartementet støtter Frisk Oslofjord
Fredag 11. mai var Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på fjordtokt med Kongsberg Maritime. Han gjorde da kjent at Klima- og miljødepartementet støtter Frisk Oslofjord med 2 mill.

15. mai 2018:  Sparebankstiftelsen DNB gir 15 millioner til Frisk Oslofjord

Da er det klart at vi setter i gang en omfattende kartlegging av det marine miljøet i Færder og Ytre Hvaler. Sparebankstiftelsen DNB blir hovedfinansieringskilde. Frisk Oslofjord er et stort samarbeid mellom de to nasjonalparkene i Oslofjorden og en rekke nasjonale fagmiljøer som arbeider med kartlegging av havressurser. Frisk Oslofjord vil ha et budsjett på opp mot 30 mill. og vil gå over 3-4 år.