Miljødirektoratet vil forsterke innsatsen for å bedre miljøtilstanden i fjorden.

Miljødirektoratet har nå sammen med en rekke andre offentlige myndigheter lagt fram Helhetlig plan for Oslofjorden. Tilstanden i fjorden er ikke tilfredsstillende på en rekke områder:

 • En rekke viktige fiskeslag er nå akutt truet.
 • Avrenning fra landbruket og kommunal kloakk er et vedvarende problem og har svekket en rekke naturtyper under vann, som tareskog og ålegrasenger. Livsgrunnlaget for en rekke fiskeslag er derfor svekket.
 • Oksygentilgangen er for lav i deler av fjorden.
 • Innholdet av miljøgifter er for høyt i deler av fjorden og det er nødvendig med kostholdsråd.
 • Tilgangen til fjorden og utøvelsen av friluftsliv er under press på grunn av utbygginger
 • Det store antall båter skaper økende brukerkonflikter og miljøproblemer

Helhetlig plan foreslår nå følgende innsatsområder:

 • Reduserte utslipp fra kommunal kloakk og spredt bebyggelse
 • Reduksjon i arealavrenning fra landbruket
 • Reduserte tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling
 • Sårbare arter, utvalgte naturtyper og kulturminner skal ivaretas
 • Naturverdier skal restaureres
 • Allmennhetens tilgang til strandsonen skal forbedres
 • Tiltak for å øke kunnskapen blant befolkningen. Et informasjonssenter for Oslofjorden foreslås etablert i tilknytning til de marine nasjonalparkene eller ved Oslofjordmuseet.

Klima- og miljødepartementet vil i 2020 ta stilling til hvordan plan skal følges opp og hvor mye ressurser som skal settes inn.

Overrekkelse av forslag til helhetlig plan for Oslofjorden

Forslag til Helhetlig plan for Oslofjorden