Krafttak for kysttorsken logo

11. januar 2017 gikk startskuddet for et mangeårig program for styrke kysttorskens eksistens i Ytre Oslofjord.

Dette er et unikt samarbeidsprosjekt: Nasjonalparkstyrene, fylkeskommunene på begge sider av Oslofjorden, Havforskningsinstituttet, fiskernes organisasjoner, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet vil delta aktivt i arbeidet.

Målet er å bidra til en livskraftig bestand av denne viktige arten. Regulering av fiske og forbedring av miljøtilstanden vil stå sentralt i arbeidet.

 

29. juni 2017 Millionstøtte til «Kraftttak for kysttorsken»

Flere viktige fiskebestander i Ytre Oslofjord er drastisk redusert de senere årene. Fylkeskommunene i Vestfold og Østfold har derfor gått sammen med de marine nasjonalparkene i Ytre Oslofjord og Havforskningsinstituttet om et forskningsprosjekt som skal legge grunnlaget for restaurering av økosystemet. Prosjektet får tre millioner i støtte fra Oslofjordfondet.

– Dette er et viktig bidrag til en god og nødvendig miljøsak. Forskningen skal skaffe ny kunnskap om økosystemet i Ytre Oslofjord og legge grunnlaget for gode forvaltningstiltak som kan bidra til gjenoppbygging av fiskebestandene, deriblant kysttorsken.

Det skal utvikles en dynamisk forvaltningsmodell der man gjennom kontinuerlig læring kan teste ut ulike tiltak, evaluere effektene og justere kursen underveis. Prosjektet vil fokusere på både fiskebestand, vannkvalitet, utviklingen i de ulike artenes naturlige miljø og trusselen fra fremmede arter.

– Dette arbeidet er viktig ikke bare for miljøet og forvaltningen, men også for de mange hundre tusen fritidsfiskerne som bruker Ytre Oslofjord aktivt, sier styreleder Rune Fredriksen i Oslofjordfondet.

Media