Krafttak for kysttorsken logo

18. januar 2021: Det er fortsatt håp for kysttorsken, men det forutsetter at tiltak settes i gang. Sluttrapport fra det forskningsbaserte prosjektet Krafttak for kysttorsken ble offentlig i dag, sammen med en orientering til fiskeriministeren.

Rapporten gir en helhetlig analyse av situasjonen i fjorden:

 • Det er fortsatt håp for fisken i fjorden, forutsatt at det settes inn tiltak
 • Hovedproblemet i fjorden er en kombinasjon av overfiske gjennom mange år og en svekket miljøtilstand
 • Rapporten foreslår en mer stedstilpasset fiskeriforvaltning, blant annet bevaringssoner der oppbygging av fiskestammene og restaurering av fiskens leveområder gis første prioritet
 • Rapporten understreker viktigheten av at landbruket og kommunene reduserer sine utslipp til vassdragene og Oslofjorden
 • Rapporten nedtoner selens og skarvens rolle som forklaring på fiskens tilbakegang

 

3. desember 2019: Helhetlig plan for Oslofjorden overlevert klima- og miljøministeren. Miljødirektoratet vil forsterke innsatsen for å bedre miljøtilstanden i fjorden.

Miljødirektoratet har nå sammen med en rekke andre offentlige myndigheter lagt fram Helhetlig plan for Oslofjorden. Tilstanden i fjorden er ikke tilfredsstillende på en rekke områder:

 • En rekke viktige fiskeslag er nå akutt truet.
 • Avrenning fra landbruket og kommunal kloakk er et vedvarende problem og har svekket en rekke naturtyper under vann, som tareskog og ålegrasenger. Livsgrunnlaget for en rekke fiskeslag er derfor svekket.
 • Oksygentilgangen er for lav i deler av fjorden.
 • Innholdet av miljøgifter er for høyt i deler av fjorden og det er nødvendig med kostholdsråd.
 • Tilgangen til fjorden og utøvelsen av friluftsliv er under press på grunn av utbygginger
 • Det store antall båter skaper økende brukerkonflikter og miljøproblemer

Helhetlig plan foreslår nå følgende innsatsområder:

 • Reduserte utslipp fra kommunal kloakk og spredt bebyggelse
 • Reduksjon i arealavrenning fra landbruket
 • Reduserte tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling
 • Sårbare arter, utvalgte naturtyper og kulturminner skal ivaretas
 • Naturverdier skal restaureres
 • Allmennhetens tilgang til strandsonen skal forbedres
 • Tiltak for å øke kunnskapen blant befolkningen. Et informasjonssenter for Oslofjorden foreslås etablert i tilknytning til de marine nasjonalparkene eller ved Oslofjordmuseet.

Klima- og miljødepartementet vil i 2020 ta stilling til hvordan plan skal følges opp og hvor mye ressurser som skal settes inn.

Overrekkelse av forslag til helhetlig plan for Oslofjorden

Forslag til Helhetlig plan for Oslofjorden

11. januar 2017 gikk startskuddet for et mangeårig program for styrke kysttorskens eksistens i Ytre Oslofjord.

Dette er et unikt samarbeidsprosjekt: Nasjonalparkstyrene, fylkeskommunene på begge sider av Oslofjorden, Havforskningsinstituttet, fiskernes organisasjoner, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet vil delta aktivt i arbeidet.

Målet er å bidra til en livskraftig bestand av denne viktige arten. Regulering av fiske og forbedring av miljøtilstanden vil stå sentralt i arbeidet.

 

29. juni 2017 Millionstøtte til «Kraftttak for kysttorsken»

Flere viktige fiskebestander i Ytre Oslofjord er drastisk redusert de senere årene. Fylkeskommunene i Vestfold og Østfold har derfor gått sammen med de marine nasjonalparkene i Ytre Oslofjord og Havforskningsinstituttet om et forskningsprosjekt som skal legge grunnlaget for restaurering av økosystemet. Prosjektet får tre millioner i støtte fra Oslofjordfondet.

– Dette er et viktig bidrag til en god og nødvendig miljøsak. Forskningen skal skaffe ny kunnskap om økosystemet i Ytre Oslofjord og legge grunnlaget for gode forvaltningstiltak som kan bidra til gjenoppbygging av fiskebestandene, deriblant kysttorsken.

Det skal utvikles en dynamisk forvaltningsmodell der man gjennom kontinuerlig læring kan teste ut ulike tiltak, evaluere effektene og justere kursen underveis. Prosjektet vil fokusere på både fiskebestand, vannkvalitet, utviklingen i de ulike artenes naturlige miljø og trusselen fra fremmede arter.

– Dette arbeidet er viktig ikke bare for miljøet og forvaltningen, men også for de mange hundre tusen fritidsfiskerne som bruker Ytre Oslofjord aktivt, sier styreleder Rune Fredriksen i Oslofjordfondet.

Media