Mange kajakker på sjøen ved Steinkloss Færder nasjonalpark. Foto: Birgit Brosø

Dersom mange drar på tur sammen i nasjonalparken kan det utløse krav om tillatelse. Dette kalles organisert ferdsel. I verneforskriften heter det at «Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha tillatelse av forvaltningsmyndigheten.» 

Følgende typer av organisert ferdsel krever alltid tillatelse:

 • Grupper og arrangement med minst 50 deltagere. Skoleklasser på tur omfattes normalt ikke av denne regelen, bortsett fra hvis antallet blir over 90 deltagere (tre skoleklasser).
 • Grupper og arrangementer med færre enn 50 deltagere, når aktiviteten planlegges gjennomført minst tre ganger pr. år på samme sted. Alminnelig turaktivitet i mindre grupper i regi av familie og venner krever likevel ikke tillatelse etter denne regelen.
 • Teltleire med minst 10 telt.

Slik søker du om tillatelse:

Søknaden kan sendes på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no. I emnefeltet bør du skrive «Søknad om organisert ferdsel Færder nasjonalpark». Da vil e-posten komme til nasjonalparkforvalter gjennom Statsforvalterens arkivsystem.

Sjekkliste for søknaden:

 • Antall deltakere
 • Tidspunkt og tidsrom for aktiviteten
 • Hva slags form for ferdsel (kajakk, løping, svømming osv.) og kort beskrivelse av gjennomføringen av aktiviteten
 • Kart med inntegnet reiserute og eventuelt overnattingssted i nasjonalparken
 • Vurdering av om aktiviteten like gjerne kunne foregått utenfor nasjonalparken
 • Beskrivelse av hvilken påvirkning du tror aktiviteten har for naturmiljøet
 • Beskrivelse av tiltak man tenker å gjøre for å hindre påvirkning på naturmiljøet
 • Avsender/kontaktperson med telefonnummer og postadresse fra folkeregisteret/enhetsregisteret

Slik behandles søknaden

En tillatelse eller avslag vil alltid bli behandlet behandlet med grunnlag i verneforskriften for Færder nasjonalpark, naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper §§ 8-12 og forvaltningsloven.  Forvaltningsplanen gir utdyping av verneforskriften.

En tillatelse gis på bestemte vilkår som må oppfylles. En tillatelse vil også gjelde kun for et bestemt tidsrom, og en kopi av tillatelsen skal medbringes av arrangør i tilfelle kontroll under aktiviteten. Du kan se eksempler på tidligere tillatelser og avslag i Miljøvedtaksregisteret.

Send søknad i god tid

Tiden det tar å behandle en søknad kan variere. Det er nasjonalparkforvalter som forbereder saken for styret i Færder nasjonalpark, men det er styret som beslutter om det skal gis tillatelse eller ikke. Styret møtes cirka fire ganger i året. En søknad bør derfor sendes i god tid før tiltaket er tenkt gjennomført og minst tre måneder i forveien, gjerne lenger.

Spørsmål

Spørsmål om søknaden kan rettes til nasjonalparkforvalter, men en vurdering av en tillatelse vil aldri gis muntlig. Den må sendes inn skriftlig for å bli behandlet (se over). På grunn av høy arbeidsbelastning, kan man dessverre ikke regne med å få umiddelbar kontakt med nasjonalparkforvalter.

Mer om forvaltning av verneområder

Mer om sporløs ferdsel