Alle landets nasjonalparker skal ha en besøksstrategi som veier vern av naturen opp mot bruk av oss mennesker. I Færder nasjonalpark skal skal det tilrettelegges på bestemte steder, samtidig som det stille friluftslivet skal ivaretas.

Hva er en besøksstrategi?

Norges nasjonalparker skal ta vare på det ypperste av norsk natur. Samtidig skal nasjonalparkene være en sentral del av norsk naturbasert reiseliv. For å hindre at disse interessene kommer i konflikt med hverandre, skal alle nasjonalparkstyrer lage en besøksstrategi innen 2020. Strategiens mål er å ønske velkommen og legge til rette for bruk av nasjonalparken, samtidig som den bidrar til å beskytte de sårbare elementene.

Mann med ryggen til vandrer over svaberg på Kløvningen Færder nasjonalpark

En besøksstrategi skal veie vern mot bruk.

Blitt til gjennom dialog

Besøksstrategien har blitt til gjennom dialog med et stort antall aktører. Det er bl.a. gjennomført tre dialogkonferanser med reiselivet, frivillige aktører og fagmiljøet knyttet til nasjonalparkens verneverdier og sårbarhet.

Sårbare elementer i parken

En besøksstrategi skal beskrive de sårbare naturelementene i nasjonalparken. Det aller mest sårbare elementet i Færder nasjonalpark er livet i sjøen; flere fiskeslag og hummer er på et historisk lavmål. Derfor er det satt i gang arbeid med å bygge opp fiskeforekomstene i parken, gjennom bevaringsområder for hummer og prosjektet «Krafttak for kysttorsken», og «Frisk Oslofjord».

På øyene er flere kulturbetingete naturtyper truet av gjengroing. Restaurering av gamle slåttemarker, hagemarker, strandenger og naturbeitemarker har derfor høy prioritet. Sjøfuglene har vist en negativ utvikling gjennom flere år og hekkeområdene ble beskyttet for en rekke år siden.

Kysttorsk prøvefiske 2017. Foto: Havforskningsinstituttet

Prøvefiske etter torsk i 2017 med Havforskningsinstituttet. Foto: Havforskningsinstituttet. 

Skilt som forteller hvordan slåttemark gjenskapes på Mellom Bolæren Færder nasjonalpark

Informasjonsskilt om skjøtsel på Mellom Bolæren

Friluftslivet ingen stor trussel

Med dagens differensierte bruk av parken vurderes ikke friluftslivet som en stor trussel mot verneverdiene. Det er valgt ut enkelte områder og øyer hvor naturen tåler mer bruk. Her er det til dels allerede og vil bli mer tilrettelagt i årene fremover. Hovedinnfallsporter er Verdens ende med besøkssenteret, Tønsberg havn og Østre Bolæren. Øyer med god tilrettelegging er Mellom Bolæren, Vestre Bolæren, Ildverket og Hvaløy. Moutmarka er også et område som er svært mye brukt, og hvor forvaltningen vil sørge for god tilrettelegging slik at ikke naturverdiene forringes.