Forekomsten av kysttorsk har gått kraftig tilbake de senere år. Derfor ble «Krafttak for kysttorsken» startet opp i januar 2017. Her deltar Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, fiskernes organisasjoner, Ytre Hvaler- og Færder nasjonalparker, og fylkeskommunene på begge sider av Ytre Oslofjord. Formålet er å iverksette tiltak for å styrke stammene av kysttorsk, slik at det etter hvert skal bli mulig å fiske igjen. For å få til dette, må mange av oss, både i og rundt fjorden, være villige til å delta i en dugnad.

Miljøtilstanden i fjorden er svekket gjennom de senere år. Blant annet har tareskogene og ålegraset vist en tilbakegang. Svekkelsen av livsvilkårene gjør at kysttorsken ikke tåler den samme beskatningen som tidligere.

Det er imidlertid håp. Et prøvefiske gjennomført våren 2017 viser at det er forekomster av kysttorsk i både Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker. Individene er imidlertid små og stor fisk er sjelden vare.

Målene i «Krafttak for kysttorsken» er

  • å utforme bevaringstiltak i et utvalg av gyteområder og oppvekstområder
  • å bedre miljøtilstanden ved å redusere tilførsel a næringssalter og jordpartikler fra erosjon

Det første målet kan vi nå ved å samarbeide om utforming av bevaringsområder. I dette arbeidet vil vi benytte følgende informasjonskilder:

  • prøvefisk i 2017 og 2018
  • gytefeltundersøkelsen i Oslofjorden våren 2018
  • brukerundersøkelse

Det er vårt mål at bevaringsområder for kysttorsk skal være etablert i løpet av 2019, på begge sider av Ytre Oslofjord.

Les mer og se kart over prøvefiskeområdene her…