Ett år etter at en femårsplan for å bedre miljøet i Oslofjorden ble lagt fram av regjeringen, har Miljødirektoratet, sammen med statsforvalterne på begge sider av fjorden, gjort en evaluering av innsatsen så langt. Oslofjordplanen inneholder 63 konkrete tiltak, og 19 kunnskapstiltak. Rapporten viser at mange av planens tiltak er påbegynt, men få er ferdigstilt.

– Det er nå en styrket innsats for å redusere tilførsel av blant annet nitrogen og fosfor fra jordbruk og avløp. Det er likevel et stort gap mellom dagens miljøtilstand i Oslofjorden og målene som er satt i Oslofjordplanen, og det vil kreve mange års innsats før alle nødvendige tiltak er gjennomført, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Færder nasjonalpark er deltaker i en regional arbeidsgruppe som jobber med tiltakene i Oslofjordplanen.

Les hele pressemeldingen her…