Som en oppfølging av Helhetlig plan for Oslofjorden har Frisk Oslofjord nå sendt en oppfordring til Klima- og miljødepartementet om å ta initiativ til pilotprosjekt med «avløpsfrie boliger».

Prosjektene «Frisk Oslofjord» og «Krafttak for kysttorsken» har dokumentert at Oslofjorden har en svekket miljøtilstand. Helhetlig plan for Oslofjorden som ble lagt fram i desember 2019, bekrefter også dette.

En av faktorene bak denne utviklingen er kommunale avløp i Oslofjordens nedbørsfelt på Østlandet.

Brev til KLD om redusert avrenning og nullutslipp fra boliger
Notat om redusert avrenning og nullutslipp fra boliger