Dyreliv


Dyrelivet i nasjonalparken er rikt og variert. Dette har sammenheng med gunstige klimaforhold i Oslofjorden, og stor lokal variasjon fra de innerste beskyttede områdene, til de ytterste nakne og eksponerte øyene. Landskapet har også vært brukt av mennesker i generasjoner. I sum gir dette mange forskjellige leveområder for dyr og planter.

Gråmåke med unge. Foto: Erik Bleken.
Foto: Erik Bleken

Fugler

Fuglelivet er dominert av et stort antall spurve- og sjøfuglarter, men her er også nattergal, vandrefalk og tårnfalk. I 2016 ble det for første gang på 136 år registrert et hekkende havørnpar i nasjonalparken. I 50 år har Store Færder ornitologiske stasjon observert og ringmerket fugler. Mer enn 270 ulike arter er registrert. Dette har gitt viktig kunnskap om hvordan fuglelivet endrer seg over tid.

I nasjonalparken finnes flere viktige hekkeområder for sjøfugl. Derfor er det generelt ferdselsforbud på mange av de mindre øyene og holmene i hekkeperioden 15.4 – 15.7. Dette gjelder bl.a. småøyene mellom Store Færder og Færder, men også en rekke øyer rundt Bolærne.

Pattedyr

Er man heldig kan man se hval i nasjonalparken. Mest vanlig er vågehval, nise og ulike typer springere. Med økende vanntemperaturer i senere år er også spermhval blitt en hyppigere gjest. Blant de mer sjeldne besøkende til nasjonalparken er knølhval og finnhval, bottlenose og spekkhugger.

I motsetning til hvalen er selen blitt ”fastboende”. Når været er stille og pent kan man observere inntil 200 steinkobber i nasjonalparken.

På mange av øyene, spesielt de større, er det et rikt dyreliv. Rådyr, hare, rev, mår,  grevling, ekorn og mange smågnagere trives alle her. Av og til kommer også elg og hjort på besøk, enten svømmende eller over isen vinterstid.

Villminken er et stort problem. Den forsyner seg grovt av egg og fugleunger i hekkeperioden. Et målrettet avskytingsprogram i regi av Statens Naturoppsyn (SNO) sørger for å holde bestanden under kontroll.

Sel. Foto: Jørgen Kirsebom
Foto: Jørgen Kirsebom
Svalestjert. Foto: Erik Bleken
Foto: Erik Bleken

Insekter

Også insektslivet er stort og variert. Bare på Østre Bolæren er det registrert 907 sommerfuglarter. En rekke er rødlistede, inklusive de kritisk truede artene okerdvergmåler og prikkrutevinge. Sjeldne edderkoppdyr lever også i nasjonalparken, for eksempel på Sandø. Der finnes bl.a. strandflatbukedderkoppen, som er Tjømes spesielle ansvarsart.

Dyr i havet

Mangfoldet er stort også under vann. Områder med bløtbunn er tilholdssted for reker, sjøkreps, børstemark, sjøstjerner, nesle- og bløtdyr. I grunnere områder gir tareskoger og ålegrasenger beskyttelse for fisk, krabber, skjell, alger og anemoner. Noen fiskearter, og  for eksempel sjøkreps lever på større dyp.

Les mer om marine økosystemer
Dyreliv havdyp. Foto: Havforskningsinstituttet
Foto: Havforskningsinstituttet