Hvordan kan et toalett havne blant tang & tare?

Har du lyst til å rydde en strand?

Alle kan gjøre litt. Hva med å kombinere turen med å plukke søppel underveis? Besøkssenter Færder nasjonalpark samarbeider med Hold Norge Rent og deler ut gratis ryddeutstyr til de som ønsker å plukke søppel. Vil du plukke større mengder kan du registrere dette ved å klikke her.
Da vil Skjærgårdstjenesten bli varslet, henter det marine avfallet og frakter det til mottaksanlegg.

Kanskje høre på Havpodden mens du rydder en strand? Klikk her. 

Om Frisk Oslofjord
Visjonen er en frisk fjord, rik på friluftsliv og naturopplevelser for kommende generasjoner. Da må biologisk mangfold og god tilgang på fiskeressurser sikres.
Prosjektet Frisk Oslofjord skal samle kunnskap som skal gi grunnlaget for bærekraftig forvaltning, styrking av de marine ressursene og det marine miljøet

• frambringe ny kunnskap og grunnlag for framtidig forvaltning
• teste og verifisere ny teknologi
• formidle til forvaltning, befolkningen og særlig barn og unge

Her kan du lese mer om prosjektet Frisk Oslofjord
https://friskoslofjord.no/om-frisk-oslofjord/

Helhetlig plan for Oslofjorden
Oslofjorden er både matfat, boområde, rekreasjonsområde og trafikkåre. En ren og artsrik fjord er viktig for helse, livskvalitet, arbeidsplasser og økonomi. Naturmangfoldet rundt fjorden er blant de rikeste i Norge. Samtidig er dette et område som brukes intensivt, og der befolkningen er raskt økende. I de 32 kommunene rundt fjorden bor det i dag 1,6 millioner mennesker, og enda flere bruker fjorden til ulike typer friluftsliv og rekreasjon. Stortinget har derfor enstemmig vedtatt at regjeringen skal legge fram en helhetlig plan for Oslofjorden med mål om å fremme at aktivt friluftsliv og å oppnå en god miljøtilstand i fjorden. Her kan du lese om Helhetlig plan for Oslofjorden:

Les mer her

Plastartikler som er mindre enn fem millimeter, kalles mikroplast. Mikroplasten kan tas opp av organismer og være kilde for opptak av miljøgifter. Det utgjør en trussel som kan gi store irreversible og langsiktige økologiske skader.

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/avfall/forsopling-av-havet/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/avfall/avfallstyper/mikroplast/