NATUR OG HISTORIE


Naturen i Færder nasjonalpark er nærmest unik i verden med sine blankskurte svaberg, holmer og skjær, men også lune glenner og glover hvor varmekjære planter og trær har funnet grobunn. Området har en svært mangfoldig flora og fauna. Her lever planter og insekter som knapt finnes andre steder i landet.

Det er naturen selv som har skapt dette paradiset, men det er også formet av menneskelig aktivitet gjennom flere tusen år. Overalt kan du finne spor etter fastboende, fiskere, enkelt jordbruk, skipsfart og forlis, krig og fraflytting.

Landskap og geologi

I skjærgården vår skiller vi gjerne mellom to hovedtyper av bergarter. Lengst i nord er berggrunnen dannet av rombeporfyrlava som ligger i nesten horisontale lag. I resten av nasjonalparken domineres berggrunnen av ulike varianter av larvikitt, dannet for ca. 300 millioner år siden.

Skjærgårdslandskapet er også et resultat av minst 40 istider gjennom de siste 2,5 millioner år. På sin vei sørover har isen slipt fjellet og dannet skuringsstriper og de karakteristiske ”hvalskrottene” med slake skråninger mot nord. Området er rikt også på andre geologiske formasjoner som rundsva, svaberg, sigdbrudd, spylerenner, morener og jettegryter. Nord på Sandø finnes et stort flyvesandområde. På sørvestsiden av Kløvningen finner vi en enorm jettegryte.

Foto: Erik Bleken

Lær mer om bergartene i Færder nasjonalpark

Marine økosystemer

Det aller meste av Færder nasjonalpark består av hav og sjøbunn. Der finner vi et variert landskap med stort mangfold av marine naturtyper; tareskog, bløtbunnsområder, skjellsand og ålegrasenger. Alle er viktige naturtyper og en forutsetning for nasjonalparkens store og rikholdige flora og fauna.

Foto: Havforskningsinstituttet

Les mer om marine økosystemer

Sjeldne arter

Området rundt Oslofjorden er det mest artsrike i Norge, og vestfoldkysten er blant de aller rikeste. Det er funnet mer enn 300 sjeldne eller truede plante- og dyrearter, og vi finner fortsatt flere. Øyene Sandø, Bolærne, Østre Bustein og Moutmarka er spesielt viktige områder for det biologiske mangfoldet.

På Bolærne er det registrert mer enn 900 ulike sommerfuglarter. Flere av dem står på «rødlista» og er vurdert til å være sjeldne eller truede.

Foto: Gul hornvalmue. Bjarke Anderson.

Les mer om sjeldne arter

Planter

Rundt 40 sjeldne plantearter er fredet i nasjonalparken. Kammarimjelle, gul hornvalmue, kjempestarr og jordbærkløver er eksempler på dette. I 2016 ble planten sandtimotei gjenfunnet på Vestre Bustein for første gang i Norge på 100 år.

Cirka 100 plantearter i nasjonalparken er ville slekninger av våre matplanter, for eksempel strandkål villeple og sandtimotei. «De ville slektningene» har levd ute i naturen og har tilpasset seg de store klimaendringene vi opplever i dag. En rekke matplanter har ikke denne robustheten og sliter med å tilpasse seg store endringer i temperatur, nye sykdommer og skadedyr.
De ville slektningene fra Færder nasjonalpark kan få stor økonomisk betydning i framtiden ved at de kan levere mer robuste gener til våre matplanter og dermed gjøre de mer tilpasset klimaendringene.

Foto: Bjørn Strandli

Dyreliv

Det er mange spennende dyr i nasjonalparken. Sjøfuglene er kanskje det du får øye på først, men går du en tur på strandengene kan du også se mange sjeldne sommerfugler. Under vann er det et yrende liv av stort og smått, og er du heldig kan du se mindre hvaler eller sel som danser i vannskorpa. Villminken er et lite rovdyr som gjør stor skade i nasjonalparken, men senere års arbeid har gjort at de ytre øyene nå er fri for mink.

Foto: Roy Fjelldal

Les mer om dyrelivet

Kulturlandskap

Færder nasjonalpark er et kulturlandskap som har blitt til ved at mennesker har levd i og av naturen gjennom hundrevis av år. Dette skiller området fra mange andre norske nasjonalparker som har mer villmark. I Færder nasjonalpark finner vi gravrøyser fra bronsealderen, rester etter bygninger, steingjerder, stier, skipsvrak, forsvarsanlegg, fyranlegg og krigsminner.

Mange av plantene som vokser her, trives best i områder preget av menneskers aktivitet. Slåtteenger med en variert blomsterflora er et eksempel på det. Andre naturtyper som også finnes i kulturlandskap er strandenger, hagemark, edelløvskog og naturbeite.

Hvis naturen får vokse uberørt og husdyr slutter å beite, vil en del av naturtypene forsvinne, sammen med artene som lever der. Kulturlandskapet må vedlikeholdes. Dette arbeidet gjøres både av grunneiere, offentlig forvaltning, interesseorganisasjoner og frivillige. Beitedyr er en vesentlig del av vedlikeholdet, og det er sauer og storfe på beite flere steder i nasjonalparken.

Færder nasjonalpark er et av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge. Disse områdene representerer særlig verdifulle historiske kulturlandskap. Det gis offentlig tilskudd til vedlikehold og restaurering av disse områdene.

Foto: Jørgen Kirsebom

Les mer om utvalgte kulturlandskap

Kulturminner

I Færder nasjonalpark har det antakelig foregått jakt og fangst siden steinalderen, men de synlige bevisene dukker først opp for 3000 år siden med gravrøyser fra bronsealderen. Russerfangeleiren og husmannsplassene på Mellom Bolæren er eksempler på nyere tids kulturminner som det er verdt å ta vare på.

Gravrøys på Mellom Bolæren. Foto: Hilde Marianne Lien

Les mer om kulturminner

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet kan du dypdykke i informasjon om nasjonalparken. Her ligger det informasjon om verneprosessen, forskningsartikler, publikumsbrosjyre og ikke minst verneplan og forvaltningsplan. Hvis du er interessert i å lære mer om naturen og historien, anbefaler vi at du leser "Verneplan for Færder nasjonalpark". Dokumentet er lettlest og oversiktlig, og har mange flotte bilder fra nasjonalparken.

Gå til dokumentarkivet

Atferd i parken

Du er velkommen som naturens gjest i nasjonalparken. Sammen må vi sørge for at verdiene i nasjonalparken ivaretas.
Nedenfor er det listet noen enkle regler for atferd i parken.

Foto: Oslofjordens Friluftsråd

Regler om å ferdes i parken