FAKTA


Beliggenhet

Færder nasjonalpark i Ytre Oslofjord omfatter 340 kvadratkilometer fastland, øyer, skjær og havbunn i Færder kommune. Nasjonalparken strekker seg fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør. Øyene sør for Hvasser, samt Verdens Ende og Moutmarka inngår i nasjonalparken.

Se kart over nasjonalparken

Nærliggende nasjonalparker

Midt i Oslofjorden grenser Færder nasjonalpark til Ytre Hvaler nasjonalpark:

Les mer om Ytre hvaler nasjonalpark

I sør grenser Færder nasjonalpark til Jomfruland nasjonalpark.

Les mer om Jomfruland Nasjonalpark

Ytre Hvaler grenser i sin tur til Kosterhavet nasjonalpark på svensk side:

Les mer om Kosterhavet Nasjonalpark

Besøk i parken

Færder nasjonalpark ligger tett inntil store, urbane områder og er en av Norges mest brukte nasjonalparker. Nasjonalparkens forvaltningsplan anbefaler en tilrettelegging for store besøkstall på Verdens Ende og i Bolærneområdet. Tønsberg havn er også en viktig innfallsport til nasjonalparken. På disse stedene skal det utvikles god informasjon om nasjonalparken og opplevelsestilbudet.

Det  legges ikke opp til utvikling av ny infrastruktur inne i nasjonalparken. Hovedvekten skal ligge på det enkle og lette friluftslivet. Til dette formålet er det etablert enkle ilandstigningsbrygger, toaletter og avfallsdunker på de mest brukte øyene. På denne måten ønsker vi å tilrettelegge for mange, samtidig som verdiene inne i nasjonalparken ikke slites ned, og at vi ikke «sager av den grenen vi sitter på».

Moutmarka og svabergene ved Verdens Ende representerer lett tilgjengelige, unike naturtyper og kulturlandskap. Her får du en nærkontakt med havet uten at du trenger båt. Også nasjonalparkens randsone byr på rike muligheter til å oppleve naturen i form av turstier, padling, bade- og fiskemuligheter etc. Dette gjelder f. eks. den merkede kyststien Hvasser nord og tilsvarende på Nøtterøys østside og vestside.

Organisering av forvaltning og drift

Færder nasjonalpark forvaltes av Færder nasjonalparkstyre, som består av folkevalgte representanter fra Færder kommune og Vestfold fylkeskommune. Nasjonalparkstyret utøver myndighet i henhold til vernereglene.

Et tett og konstruktivt samarbeid med de ulike brukerinteressene i nasjonalparken er helt nødvendig for å få til en god forvaltning. Styret skal derfor samarbeide med andre berørte parter gjennom et bredt sammensatt faglig rådgivende utvalg bestående av bl.a. grunneiere, organisasjoner og næringsdrivende i tilknytning til parken. Det rådgivende utvalget etableres av nasjonalparkstyret.

En statlig ansatt nasjonalparkforvalter er sekretariat for styret. Forvalteren er ansatt hos Fylkesmannen. Nasjonalparkforvalteren skal sikre at forvaltningen er basert på naturfaglig kunnskap, og at den er i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og verneforskriften.

Nasjonalparkforvalter:
Anne Sjømæling
Telefon: 33 37 11 77
Mobil: 954 45 740
E-post: ansjo@fylkesmannen.no

Les mer om forvaltningen av norske verneområder hos Miljødirektoratet

Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan. De følger med på tilstanden i naturen. SNO kontrollerer at besøkende følger bestemmelsene i lover og forskrifter, som at båter holder fartsgrensen, fiske skjer på lovlig vis, og at fuglene ikke blir forstyrret i hekketiden. SNO formidler også kunnskap om naturen til de som ferdes i nasjonalparken.

Les mer om Statens naturoppsyn

Skjærgårdstjenesten er ofte på oppdrag i Færder nasjonalpark. De transporterer søppel, slår gress, vedlikeholder brygger, badebøyer og badetrapper og oppfordrer besøkende til å opptre slik at naturen påføres minst mulig skade. Skjærgårdstjenesten er et samarbeid mellom Færder, Sandefjord og Tønsberg kommuner.

Les mer om Skjærgårdstjenesten