Sjeldne arter


Færder nasjonalpark representerer det rikest livsmiljøet vi har i norsk natur. Her finner vi et mellom 300 og 400 arter av dyr og planter som er blitt sjeldne andre steder i Norge.

Artene og deres gener er en svært viktig naturressurs. Det er egenskapene (eller genene) som ligger i naturen som er selv grunnlaget for videreføring av jordens økosystemer og vår matproduksjon.

I alle år har en av de viktigste begrunnelsene for det klassiske naturvernet vært nettopp å sikre seg at sjeldne arter og deres gener ikke dør ut. I dag har dette blitt dagsaktuelt i jordbruksproduksjonen. Matproduksjonen baserer seg i dag på færre og færre planteslag. Klimaendringer, nye sykdommer og skadedyr gjør disse jordbruksplantene sårbare. Mange steder i verden går avlingene nå nedover. Det er derfor stort behov for å tilføre egenskaper (gener) som gjør plantene mer robuste mot endringer i plantenes livsmiljø.

Kammarimjelle - Foto: Bjørn Strandli
Kammarimjelle. Foto: Bjørn Strandli
Sandtimotei på Vestre Bustein. Foto Oddvar Pedersen
Sandtimotei på Vestre Bustein. Foto Oddvar Pedersen

I dag pågår et stort arbeid for å kartlegge jordbruksplantenes ville slektninger, som har klart seg ute i naturen. Planen er å overføre robuste egenskaper fra de ville slukningene som har klart seg ute i naturen, til de mer sårbare matplantene.

Ingen andre steder i Norge finner vi flere av de «ville slektningene» enn i Færder nasjonalpark. Genene til disse ville slukningene kartlegges nå av Norsk Genressurssenter.

Eksempel på «ville» slektninger» er sandtimotei, flere løkarter, villeple og strandkål.