Domstolene har ryddet vekk juridisk tvil om holdbarheten av vannscooterforbudet i Færder nasjonalpark og andre nasjonalparker.

Saken som har belyst spørsmålet om vannscooterforbudet gjelder en person, som 1. april og 31. mai 2020 ble tatt for å kjøre med vannscooter i Færder nasjonalpark. I henhold til forskriften for Færder nasjonalpark er ikke dette tillatt. Vedkommende fikk en bot på 18 000 kroner fra politimesteren i Sør-Øst. Vedkommende nektet å vedta forelegget og saken ble behandlet i Vestfold tingrett i desember 2020.

Tingretten fastsatte straffen for å ha kjørt for fort to ganger i nasjonalparken til en bot på 21 600 kroner. I skjerpende retning ble det blant annet lagt vekt på at kjøringen foregikk på våren, da særlig sjøfugl har behov for ro.

Siktede anket dommen til Agder lagmannsrett, både når det gjaldt lovanvendelsen under skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Lagmannsretten avviste anken som gikk på lovanvendelsen, men straffeutmålingen ble fremmet videre, fordi retten hevder det «har betydning utover den foreliggende sak å gi retningslinjer for straffeutmålingen i saker om kjøring med vannscooter i nasjonalpark».

Siktede anket lagmannsrettens beslutning om ikke å behandle anken over lovanvendelsen til Høyesterett. Dette ble forkastet i en kjennelse 4. april 2021.

Straffeutmålingen ble skjerpet i lagmannsretten i juni. Boten er nå oppe i 25 000 kroner. Siktede har enda ikke avgjort om saken skal ankes til Høyesterett. I så fall vil det antakelig ta lang tid (3-4 år er vanlig behandlingstid, med mindre saken kan avgjøres skriftlig).