Dokumentarkiv


Her finner du relevante publikasjoner for Færder nasjonalpark. Les hver enkelt artikkel ved å klikke på symbolet.

Hvis du er interessert i å lære mer om naturen og historien, anbefaler vi at du leser Verneplan for Færder nasjonalpark. Dokumentet er lettlest og oversiktlig, og har mange flotte bilder fra nasjonalparken.

Publikumsinformasjon

Brosjyre om Færder nasjonalpark

Plakat om sandtimotei på Vestre Bustein

Plakat havørn – hensynssone

Besøkssenter nasjonalpark Færder

Policy og retningslinjer for miljøforvaltningens samarbeid med nasjonalparksentrene.

Policy og retningslinjer – nasjonalparksenter

Forskrifter

Forskrift for Færder nasjonalpark

Hummerfredningsområde ved Sandø

Hummerfredningsområde ved Bolærne

Forvaltning

Forvaltningsplanen for Færder nasjonalpark har vært på høring både lokalt og nasjonalt, og er sluttbehandlet i nasjonalparkstyret. Den ble sluttbehandlet i Miljødirektoratet i april 2017.

Forvaltningsplan Færder 2017 – 2027 – Hoveddokument

Vedlegg til forvaltningsplan – del A

Vedlegg forvaltningsplan – del B

Vedlegg forvaltningsplan – del C

Forvaltningsmodell nasjonalparker

Miljødirektoratets rundskriv om forvaltning av verneforskrifter

Vedtekter for nasjonalparkstyret

Styredokumenter ligger hos Fylkesmannen i Vestfold

Krafttak for kysttorsken – et samarbeidsprosjekt

Vedtak om vern

Disse dokumentene er det juridiske grunnlaget for opprettelsen av Færder nasjonalpark.

Kongelig resolusjon – verneplan

Oppnevning av styre

Erstatning ved områdevern

Faktaark om opprettelse av Færder nasjonalpark

Forskrift om vern av Færder nasjonalpark

Oversiktskart Færder nasjonalpark

Detaljert kart – Søndre Årøy

Detaljert kart – Nordre Årøy

Detaljert kart – Bolærne

Verneprosessen

De viktigste dokumentene som ble utarbeidet i verneprosessen for Færder nasjonalpark, finner du her:

Fylkesmannens tilråding om opprettelse av Færder nasjonalpark

Utredning av marine naturkvaliteter i og omkring Ormø-Færder landskapsvernområde i Vestfold.

Verneplan, Færder Nasjonalpark

Melding om oppstart av verneplan

Andre dokumenter

Riksrevisjonens rapport om forvaltning av nasjonalparker